Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

Test

Een beproeving of beoordeling van een systeem of systeemcomponent met handmatige of geautomatiseerde middelen om na te gaan of het voldoet aan de gespecificeerde eisen, of om verschillen tussen feitelijke en verwachte resultaten vast te stellen.

Testaanpak

Een verzameling standaards, richtlijnen en procedures voor het structureren van het testproces.

Testafspraken

Verkorte versie van het testplan ten behoeve van kleine projecten of bij releases en patches van onderhoud.

Testbaarheid

Het gemak en de snelheid waarmee het informatiesysteem getest kan worden.

Testbasis

De producten op basis waarvan een test wordt voorbereid en ontworpen, zoals een functioneel ontwerp, AO-procedures, installatiehandleidingen en productiehandleidingen.

Testconditie

De vertalingen van specificaties van het systeem naar testbare eisen die aan het systeem gesteld worden.

Testconsultant

De persoon die zich bezighoudt met het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van testen en dit vertaalt naar de bedrijfssituatie. Tevens begeleidt de testconsultant testtrajecten en verbetert hij/zij het testproces binnen de organisatie.

Testcyclus

Een cyclus die begint na elke oplevering, waarin alle testgevallen voor een specifiek doel uitgevoerd worden. Voor het afronden van een test zal een aantal cycli doorlopen moeten worden.

Testdatabase

Database die gebruikt wordt bij het testen van een testobject. De testdatabase is qua structuur een kopie van de database zoals deze in productie (real life) gebruikt wordt of gebruikt gaat worden.

Testdatagenerator

 • Testdatabasegenerator
Een geautomatiseerd hulpmiddel om testdata, testbestanden en testdatabases te genereren.

Testdiepgang

Per cluster wordt op basis van het relatieve belang bepaald welke van de functionele aspecten van toepassing zijn. Hoe hoger het belang des te meer aspecten getest zullen worden.

Testdoel

Geeft aan wat er met de uit te voeren test aangetoond moet worden.

Testdraaiboek

Een (reeks) samenhangende combinatie(s) van testscripts of fysieke testgevallen die allemaal hetzelfde testdoel hebben en in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd.

Testeenheid

Een begrip dat in de SoftwareTest (ST) wordt gebruikt: een verzameling ontwikkelde onderdelen die in de programma/moduletest afzonderlijk zijn getest en waarvan in de integratietest de samenhang wordt getest.

Testen

Het proces van plannen, voorbereiden en meten dat ten doel heeft de kenmerken van een informatiesysteem vast te stellen en het verschil tussen de actuele en vereiste status aan te tonen.

Testengineer

De persoon die verantwoordelijk is voor de intake van de testbasis, het maken van de testontwerpen, het samenstellen van de testdata, de voorbereiding en tot slot de uiteindelijke uitvoer van tests.

Tester

Pesoon die een rol speelt in het testproces. Hij/zij stelt de testgevallen op en voert ze uit.

Testfasering

Faseringsmodel waarin de hoofdactiviteiten van het testen verdeeld zijn over een vijftal fasen, te weten Planning en Beheer, Voorbereiding, Infrastructuur, Specificatie, Uitvoering en Borging.

Testframe

Een gestructureerde aanpak voor het testen, waarbij testontwerpen worden opgesteld in een spreadsheet (rekenblad) die gebruikt kunnen worden bij het geautomatiseerd testen. Hierdoor ontstaat een goed onderhoudbaar testontwerp.

Testframenavigatie

Een specifieke manier van data-driven testen. Bij elk actiewoord uit het testontwerp wordt een corresponderend script gemaakt/opgenomen en daarbij worden bij het afspelen de in te voeren gegevens gelezen uit de testontwerpen.

Testgeval

Een enkelvoudige uit te voeren test voor het verifiëren van een specifieke testconditie. Het bestaat uit een beschrijving van de uitgangssituatie, het veranderingsproces en een resultaatvoorspelling. Een testgeval kent twee stadia: logisch testgeval en fysiek testgeval.

Testing

 • Testen
Het proces dat de activiteiten bevat om vast te stellen dat datgene wat ontworpen is, ook inderdaad gerealiseerd is. Ook wordt bij Testing onderzocht of de applicatie na Realization beheerbaar en exploiteerbaar is.

Testlab

Kleinschalige testomgeving, welke je kan gebruiken om kennis op te doen over de technologie en aanvullende producten. Tevens kun je in deze omgeving de installaties van toepassingen testen en smane met andere gebruikers functionele testen uit te voeren. Je kan op de systemen in een testlab ook een pilot uitvoeren. Als je ervoor zorgt dat de testlab zoveel mogelijk gelijk maakt aan de productie, kun je tevens testen hoe de applicaties/servers zich verhouden in de prodcutie-omgeving. Wanneer je de mogelijkheid hebt om meerdere computers/servers te gebruiken, kun je ook gebruik maken van een virtuele omgeving zoals VMWare.

Testmaat

Een hulpmiddel om de diepgang van het testen te bepalen. Door aan te geven in hoeverre afhankelijkheden woren getest, bepaalt de testmaat de diepgang waarmee getest moet worden. Het bepalen van de diepgang met behulp van de testmaat is mogelijk bij testtechnieken waarbij 'paden' gedefinieerd zijn.

Testobject

Het te testen deel van een informatiesysteem (tussen- of eindproducten al of niet in een gesimuleerde productieomgeving).

Testomgeving

 • Testinfrastructuur
Het geheel van hardware, systeemsoftware, testobject, hulpmiddelen, programma's, bestanden en procedures dat nodig is om een bepaalde test uit te kunnen voeren. Er worden drie testomgevingen onderscheiden:
 1. de testomgeving waarin de SoftwareTest (ST) plaatsvindt,
 2. de testomgeving voor de Ge�ntegreerde Functionele Test (GFT)
 3. de testomgeving voor de Acceptatie Functioneel Systeem (AFS) en de Pré-ProductieTest (PPT).

Testontwerp

Het document waarin voor een testobject de testdoelen en benodigde testgevallen zijn gespecificeerd.

Testplan

Het document waarin de teststrategie wordt vastgelegd. Op basis hiervan wordt een verdeling gemaakt van de testinspanning over de (combinaties van) te testen objecten en eigenschappen, in samenhang met uit te voeren activiteiten, op te leveren producten, benodigde resources (bronnen) en doorlooptijd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een master en detail testplan.

Testprojectleider

 • Testco�rdinator
Dit is binnen een uitvoeringsproject de co�rdinator voor het opstellen van het testplan, de rapportage over het testen en de co�rdinatie van de testactiviteiten.

Testrisicoanalyse

 • Risicotaxatie
Analysevorm die dient om een beargumenteerde verdeling van de testinspanning te bepalen, met andere woorden: wat testen we wel en wat niet, en waarom? Door het bepalen van de faalkans en de schade die wordt geleden als een fout zich voordoet, wordt het relatieve belang/risico van de verschillende onderdelen bepaald.

Testrun

De uitvoering van een test of een testscript op een versie van het informatiesysteem.

Testscenario

Een beschrijving van na elkaar uit te voeren handelingen die door een tester (eindgebruiker of testengineer) worden uitgevoerd.

Testscript

Een programma dat tot stand komt door de handelingen uit het testontwerp uit te voeren en op te nemen met het record-gedeelte van een testtool, of door het zelf te schrijven. Een script wordt gebruikt bij geautomatiseerd testen.

Testset

Een set van testgevallen. Een set wordt samengesteld vanuit een specifiek inzicht, bijvoorbeeld kwaliteitseisen of risico.

Testsoort

Een groep van testactiviteiten die gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van een specifieke groep, met een specifiek doel.

Testspecificatie

Het op een gestructureerde manier opstellen van een testontwerp.

Teststrategie

Vastlegging van testtechnieken, inspanningsverdeling en dekkingsgraad, die gekozen zijn op basis van testdoelen, testrisicoanalyse, budget, enzovoort. Bepalen wat, op welke wijze, in welke volgorde en met welke diepgang getest gaat worden.

Testtechniek

Een gestructureerde wijze om testgevallen af te leiden uit een testbasis. Bijvoorbeeld:
  elementaire-vergelijkingen-testtechniek
 • dataflow-testtechniek
 • semantische testtechniek

Testvirus

Virus dat gebruikt wordt om anti-virussoftware te testen. Een voorbeeld van een testvirus is EICAR. Dit virus is een tekstbestand met 68 karakters, dat met de extensie .COM of .EXE kan worden opgeslagen. Als het goed is zal een virusscanner dit bestand als een virus beschouwen en in quarantaine zetten of eventueel verwijderen.
De 68 karakters die het eicar-virus heeft.
De 68 karakters die het eicar-virus heeft.
Kaspersky Anti-Virus heeft de Eicar virus gedetecteerd.
Kaspersky Anti-Virus heeft de Eicar virus gedetecteerd.

Testware

Alle testproducten, waaronder testspecificaties, testscripts, testrapportage, bevindingenregistratie en een beschrijving van de testomgeving, die tijdens het testproces worden geproduceerd. Als eis geldt dat deze testdocumentatie voor onderhoudsdoeleinden gebruikt moet kunnen worden en daarom overdraagbaar en onderhoudbaar moet zijn.

Tmap

Een handboek voor het testen, dat de aanpak voor het gestructureerd testen van een informatiesysteem beschrijft.

Toetstechnieken

Vorm van statisch testen met als doel documenten te evalueren. Toetstechnieken zijn bijvoorbeeld (Fagan) inspecties, structured walkthrougs, reviews.

TPI

 • Test Process Improvement
TPI is een verbetermodel voor het testproces. Van zo'n twintig aandachtsgebieden wordt het volwassenheidsniveau bepaald aan de hand van controlepunten. Per niveau worden suggesties ter verbetering gegeven om een hoger niveau te bereiken.

Tracebility

Het vermogen tot het opsporen van de foutbron.

Track zero test

Het controleren van spoor 0 op netwerken.

Trial

 • Testversie

TTO

 • Technische TestOmgeving
Omgeving waar de GCT (Ge�ntegreerde ComponentTest) van infrastructuurwijzigingen uitgevoerd wordt.

Turing-test

Test om artificiële intelligentie te meten, bedacht door de Britse wetenschapper Alan Turing (1950).