Testen woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Testen woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Testen

CAST

 • Computer Aided Software Testing
Verzamelnaam voor software waarmee het mogelijk is het testen van systemen te automatiseren.

CATT

 • Computer Aided TestTool
Een record en playback hulpprogramma uit SAP/R3 dat gebruikt wordt bij het geautomatiseerd testen van transacties in SAP/R3.

Cluster

Term uit de methodiek Testframe. Een logische eenheid die ontstaat na opdeling van het te testen systeem in testeenheden. Per cluster worden de testcondities en testgevallen opgesteld.

CMM

 • Capability Maturity Model
Het in Amerika ontwikkelde CMM geeft aan hoe via gerichte stappen automatiseringsprocessen te verbeteren zijn. Uitgangspunt is dat men continu bezig moet zijn met verbetering van het maakproces. Het CMM veronderstelt dat de uitvoering van projecten door een onderneming in een bepaald stadium van volwassenheid verkeert. Het model onderkent vijf niveaus van volwassenheid, de zogenaamde maturity levels. Als een onderneming weet welk volwassenheidsniveau zij heeft, is aan te geven welke activiteiten van belang zijn om het software-engineeringsproces te verbeteren en welke sterke punten uitgebuit kunnen worden om een volgend volwassenheidsniveau te bereiken.

Maturity levels:
 1. Initieel
  Een organisatie bevindt zich op niveau 1 als nog onbekend is hoe een proces in elkaar zit en hoeveel hulpmiddelen nodig zijn om een resultaat te bereiken. Planningen lopen meestal uit, budgetten worden overschreden. Procesverbetering is niet systematisch.
 2. Herhaalbaar
  Het proces is onder normale omstandigheden voorspelbaar in termen van tijd en geld. Bij invoering van nieuwe technologieën of methoden valt men nog terug op niveau 1.
 3. Gedefinieerd
  Het proces is gedefinieerd en onder controle. Ook bij afwijking van de normale omstandigheden kan goed worden gereageerd. Procesverbetering vindt plaats op basis van een kwalitatieve analyse.
 4. Beheerst
  Er wordt systematisch aan het proces gemeten om afwijkingen vroegtijdig te constateren en te verbeteren. Procesverbetering vindt plaats op basis van kwantitatieve analyse.
 5. Optimaliserend
  Systematische procesverbetering op basis van metingen is een geïntegreerd onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Nieuwe technologieën kunnen beheerst worden ingevoerd.

Comparator

Testtool die data vergelijkt en de verschillen rapporteert.

Compare-hulpmiddel

Hulpmiddel waarmee databases, bestanden en/of rapporten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Conformance to requirements

De mate waarin het informatiesysteem overeenkomt met de functionele specificaties, oftewel: in hoeverre is gerealiseerd wat gerealiseerd moest worden.

Connectiviteit

 • Connectivity
De mate waarin een systeem met andere systemen kan samenwerken.

Connectiviteit

Het gemak waarmee een verbinding met een ander systeem of binnen hetzelfde informatiesysteem tot stand kan worden gebracht.

Continuïteit

 • Beschikbaarheid
Service Level-begrip. De norm voor beschikbaarheid van de dienst wordt weergegeven als een percentage van de tijd waarbinnen ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de dienst, rekening houdend met de voorwaarden. Daarnaast kan de norm voor de continuïteit van de dienst worden weergegeven in de maximaal toelaatbare tijdsduur van het niet constant beschikbaar zijn van de dienst als gevolg van overmacht van buitenaf danwel ernstige en langdurige verstoring van de dienst. Bijvoorbeeld binnen welke termijn het systeem moet worden opgestart, of binnen welke termijn een plotseling niet meer beschikbare medewerker moet zijn opgevolgd (en de kennis op peil moet zijn).

Controleerbaarheid

Het gemak waarmee de volledigheid en correctheid van informatie gecontroleerd kan worden, zelfs na een bepaalde periode.

CRUD-matrix

 • Create, Read, Update, Delete-matrix
Matrix die gebaseerd is op de levenscyclus (Create, Read, Update, Delete) van entiteiten. De CRUD-matrix wordt gebruikt in de gegevenscyclustest.

CT

 • Componenttest
Het testen van de installeerbaarheid van een infrastructuurcomponent op de infrastructuur en de functionaliteit van de component, conform de exploitatievoorbereiding. De CT vindt plaats in de testomgeving. Aandachtspunt hierbij is de componentintegratie met de overige componenten van de infrastructuur.