Programmeren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeren

Object instantie management

 • Object pooling
COM+ zorgt ervoor dat slechts één applicatie gebruik kan maken van een component tijdens het programmeren. Zo kunnen ontwikkelaars blijven programmeren alsof ze voor een enkele gebruiker schrijven, terwijl ze in feite multi-user applicaties kunnen maken. Hier hangt mee samen dat COM+ ook aan object instantie management doet. Dit wil zeggen dat COM+ ervoor zorgt dat er zonodig meerdere kopiëen van een component beschikbaar zijn in een pool. Dit wordt daarom ook vaak object pooling genoemd. Wanneer een applicatie een component nodig heeft, wordt dit toegewezen uit de pool. Is het klaar met een component, dan wordt de component niet opgeruimd, maar weer vrijgegeven in de betreffende pool.

Object pooling

COM+ zorgt ervoor dat slechts één applicatie gebruik kan maken van een component tijdens het programmeren. Zo kunnen ontwikkelaars blijven programmeren alsof ze voor een enkele gebruiker schrijven, terwijl ze in feite multi-user applicaties kunnen maken. Hier hangt mee samen dat COM+ ook aan object instantie management doet. Dit wil zeggen dat COM+ ervoor zorgt dat er zonodig meerdere kopiëen van een component beschikbaar zijn in een pool. Dit wordt daarom ook vaak object pooling genoemd. Wanneer een applicatie een component nodig heeft, wordt dit toegewezen uit de pool. Is het klaar met een component, dan wordt de component niet opgeruimd, maar weer vrijgegeven in de betreffende pool.

Object-oriented

 • Objectgeörienteerd
Manier van programmeren waarbij verzamelingen van instructies gebundeld worden tot objecten. Deze objecten kunnen later hergebruikt worden in andere programma's.

Objectbestand

Bevat al bijna alle uitvoerbare machinecode, maar is nog niet compleet. Het objectbestand bevat nog onopgeloste verwijzingen, die door de linker worden opgelost. Objectbestanden hebben de extensie .obj (DOS/Windows) of .o (Linux/Unix).

Objectgeörienteerd programmeren

 • Object oriented programming
Manier van programmeren waarbij objecten worden gedefinieerd en de relatie tussen die objecten wordt vastgelegd.

Octet

Bij het programmeren is een octet hetzelfde als acht bits, oftewel één byte. IP-adressen bijvoorbeeld, worden gewoonlijk voorgesteld in de decimale notatie met punten. Dat wil zeggen dat de decimale waarde van elk octet in het adres door een punt is gescheiden.

Off-by-errors

Fout bij het programmeren, waarbij een array te ver wordt doorlopen.

Omleggingsopdrachten

Gegevens van een bestand naar een ander bestand uitvoeren. Bijvoorbeeld: TYPE BESTAND1.TXT>BESTAND2.TXT, waarbij de inhoud van BESTAND1.TXT wordt gezet in BESTAND2.TXT. Gegevens van een bestand in een ander bestand invoeren. Bijvoorbeeld: TYPE BESTAND1.TXT>>BESTAND2.TXT, waarbij de inhoud van BESTAND2.TXT wordt gezet in BESTAND1.TXT. Gegevens van een bestand naar een ander bestand uitvoeren en deze onder in het doelbestand plaatsen, zonder dat deze wordt overschreven.

OMT

 • Object Modeling Technique
Voorloper van UML.

OO

 • Object Oriented
 • Object-ori�ntatie
Programmeertechniek waarbij uitgegaan wordt van de gegevens als kern. De verschillende verschijningsvormen van het gegeven worden aan het gegeven gekoppeld; deze zijn afhankelijk van het gebruik (het proces). De processen worden in gang gezet naar aanleiding van boodschappen van andere objecten. Zo ontstaat een object, waarin gegevens en bijbehorende instructies zijn samengevoegd. Veel meer dan bij de procedurele software-ontwikkeling wordt een programma bij OO beschouwd als een geheel van samenhangende zelfstandige eenheden.

Oo-hergebruik

 • Object-oriented hergebruik
Een van de grote voordelen van het object georiënteerd programmeren is dat objecten vrij gemakkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden in andere programma's. Dit komt doordat de data in een object worden afgeschermd en alleen benaderd kunnen worden door de routines in datzelfde object.

OOP

 • Object Oriented Programming
 • Objectgeori�nteerd Programmeren
OOP talen bevatten 1 of meer van de volgende eigenschappen:
 1. Member-functie's: Naast te beschikken over datatypes, kunnen objecten implementatie's hebben van functie's die alleen voor die klasse gelden.
 2. Inheritance: Een klasse kan dingen overnemen vanuit een andere klasse.
 3. Encapsulatie: Een klassedefinitie kan beperkingen opleggen aan de mate waarin de leden daarvan bekeken of gewijzigd kunnen worden door een code die niet tot de klasse behoort.
 4. Polyforisme: Het gedrag van functie's kan afhankelijk zijn van het aantal argumenten en het type in de aanroep.
In de OOP kun je nieuwe entiteiten definiëren die classes heten. Een klasse is een nieuw datatype, met specifieke types gegevens die daartoe behoren.

OOP

 • Object Oriented Programming
Zeer speciale programmeertechniek, die veel algemener werken mogelijk maakt, dan wanneer men met functies en procedures programmeert. Een voorbeeld hiervan is de programmeertaal Turbo Pascal, waarbij het vanaf versie 5.0 mogelijk is om in OOP te programmeren.

OOSE

Methode voor object georiënteerde systeemontwikkeling op basis van use-cases. Dit idee werd overgenomen in UML.

OpenML

Een API dat ontwikkeld is door Khronos Special Interest Group. Deze API maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om eenvoudiger beeld en geluid in programma's te verwerken. Met OpenML hoeven ze geen rekening te houden met de specifieke eigenschappen van bijvoorbeeld geluids- en videokaarten. Ook kunnen spellen sneller voor andere besturingssystemen zoals Linux of BeOS worden uitgebracht, mits ze natuurlijk deze standaard ondersteunen. OpenML borduurt in feite verder op de OpenGL-standaard, die voornamelijk voor 3D-beelden wordt gebruikt in snelle actiespellen als Quake 3 en Half Life, maar het vindt ook zijn weg in Cad/Cam-toepassingen.

Operand

Waarde of variabele die wordt gebruikt in een bewerking.

Operation code

Onderdeel van een machinetaalinstructie die aangeeft wat moet worden uitgevoerd.

Operator

Symbool dat staat voor een wiskundige of logische bewerking, bijvoorbeeld + of <=.
Diverse operatoren.
Diverse operatoren.
Voorbeelden operator-vergelijkingen.
Voorbeelden operator-vergelijkingen.
Rekenen met operatoren.
Rekenen met operatoren.

ORB

 • Object Request Broker
Object Request Broker is de objectbus van CORBA. De ORB verzorgt de communicatie tussen objecten. Objecten kunnen tijdens uitvoer aan de ORB vragen welke diensten beschikbaar zijn en er vervolgens gebruik van maken. Systeemprogramma dat bemiddelt tussen systemen die objecten wensen te gebruiken en systemen die objecten ter beschikking kunnen stellen. Het is systeemsoftware die de werking tussen de verschillende componenten mogelijk maakt.

Overflow

Toestand die zich voordoet wanneer de gebruiker probeert om een grotere waarde in een woord op te slaan dan de toegestane waarde.

Overhead

Extra systeembronnen of capaciteit, nodig om een gebruikersproces te mogelijk te maken. Dit is het waterhoofd van een gegevensstructuur of een algoritme.