Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

XCOPY |

XCOPY

  • Extended Copy
Commando in MS DOS. Kopieert bestanden (behalve verborgen bestanden en systeembestanden) en directory's. Als XCOPY met de juiste parameters aan het werk wordt gezet, is het de meest ideale kopieeropdracht. Met XCOPY namelijk, kun je subdirectories en zelfs hele schijven in één keer kopiëren.

XCOPY
Syntax:
XCOPY bron [doel] [/A | /M] [/D[:datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]...]
Parameter Beschrijving
bron Te kopiëren bestand(en).
doel Plaats en/of naam van de nieuwe bestanden.
/A Kopieert bestanden waarvan het archiveringskenmerk is ingesteld, het kenmerk wordt niet gewijzigd.
/M Kopieert bestanden waarvan het archiveringskenmerk is ingesteld, het archiveringskenmerk wordt uitgeschakeld.
/D:d-m-j Kopieert bestanden die op of na de opgegeven datum zijn gewijzigd. Als u geen datum opgeeft, worden alleen bestanden gekopieerd waarvan de brontijd nieuwer is dan de doeltijd.
/EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]... Bepaalt een lijst met bestanden die tekenreeksen bevatten. Elke tekenreeks dient op een aparte regel in het bestand te staan. Als een van de tekenreeksen overeenkomt met een deel van het absolute pad van het te kopiļæ½ren bestand, zal dit bestand niet worden gekopieerd. Bijvoorbeeld: het opgeven van een tekenreeks als \obj\ of .obj zal alle bestanden uitsluiten die respectievelijk onder de map obj liggen of alle bestanden met de extensie .obj.
/P Vraagt om bevestiging voordat een doelbestand wordt gemaakt.
/S Kopieert mappen en submappen als deze niet leeg zijn.
/E Kopieert mappen en submappen, zelfs als deze leeg zijn. Gelijk aan /S /E. Kan worden gebruikt om /T aan te passen.
/V Controleert elk nieuw bestand.
/W Vraagt u een toets in te drukken voordat het kopiëren begint.
/C Kopieert zelfs wanneer er zich fouten voordoen.
/I Neemt aan dat doel een map is als doel niet bestaat en er meer dan één bestand wordt gekopieerd.
/Q Bestandnamen worden tijdens het kopiëren niet weergegeven.
/F Geeft volledige bron- en doelbestandsnamen weer tijdens het kopiëren.
/L Geeft de te kopiëren bestanden weer.
/G Hiermee kunnen gecodeerde bestanden worden gekopieerd naar locaties die geen encryptie ondersteunen.
/H Kopieert ook verborgen en systeembestanden.
/R Overschrijft alleen-lezenbestanden.
/T Maakt een mapstructuur maar kopieert geen bestanden. Exclusief lege mappen of submappen. Met /T /E worden lege mappen en submappen meegenomen.
/U Kopieert alleen bestanden die al bestaan in de doelmap.
/K Behoudt kenmerken. Gewoon XCOPY wist alleen-lezenkenmerk.
/N Kopieert met de gegenereerde korte namen.
/O Kopieert eigendom van bestanden en ACL-gegevens.
/X Kopieert bestandscontrole-instellingen (impliceert /O).
/Y Onderdrukt het vragen om bevestiging bij het overschrijven van een bestaand doelbestand.
/-Y Vraagt om bevestiging bij het overschrijven van een bestaand doelbestand.
/Z Kopieert netwerkbestanden in herstartbare modus.