Database woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Database woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Database

CASE tools

  • Computer Aided Software Engineering hulpmiddelen
Met behulp van deze hulpmiddelen worden definities van entiteiten en attributen vastgelegd en worden relaties gedefinieerd. De CASE tool is dan behulpzaam bij onder andere het tekenen van de structuur van het conceptuele datamodel, het toetsen van de integriteit van het model en het onderhouden van het model. Gebruik van CASE tools kan, door middel van afgedwongen standaarden en consistentie van de ingevoerde gegevens, tot kwalitatief betere ontwerpen leiden. Bij een ge´┐Żntegreerd CASE tool bestaat de mogelijkheid dat de CASE tool de schemadefinities genereert voor een bepaald DBMS. Bij gebruik van een dergelijk tool kan een grote betrouwbaarheid van het database-generatie - dan wel definitietraject worden verkregen.

Classificeren

Classificeren is het indelen in groepen (klassen).

CLI

  • Call Level Interface
Interface voor SQL-databases; opgesteld door de SQL Access Group (SAG).

Co-trained rekenschema

Een zoekalgoritme dat in staat is snel en adequaat ongestructureerde data te doorzoeken zonder dat het daarvoor vooraf zwaar opgetuigd is door programmeurs.

CODASYL rapport

De taal waarin de schema's voor een netwerk-DBMS moeten worden gespecificeerd (DDL = Data Description Language) en de taal waarmee de gegevens in een netwerk-DBMS kunnen worden benaderd (DML = Data Manipulation Language) is gestandaardiseerd in het zogenaamde CODASYL rapport.

Compare-hulpmiddel

Hulpmiddel waarmee databases, bestanden en/of rapporten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Compile time correspondence

In de vorm van actieve data dictionary is er sprake van eenmalige invoer van metadata, en wel in de data dictionary. De data dictionary genereert de noodzakelijke beschrijvingen voor de applicaties als deze gecompileerd worden. Bij database-generatie of schemawijziging, genereert de data dictionary de noodzakelijke interne-schema-beschrijving voor het DBMS. Op deze wijze is er sprake van compile time correspondence.

Conceptueel datamodel

  • Bedrijfsdatamodel
  • Corporate database model
Het conceptuele datamodel is een beschrijving van de entiteittypen en hun onderlinge relaties. Dit model is uitgangspunt voor het ontwikkelen van een fysieke structuur waarbinnen de entiteiten (het daadwerkelijke voorkomen van een entiteittype) kunnen worden vastgelegd.

Conceptueel schema

Het conceptuele schema beschrijft alle entiteiten, attributen en de relaties hiertussen. Het conceptuele schema is de basis voor de te ontwikkelen database. Het conceptuele schema geeft een formele beschrijving van het conceptuele datamodel.
Drie-schema-model.
Drie-schema-model.

Concordantie

Bevat woorden of zinsneden die in de index opgenomen moeten worden.

Concurrent updating

Het door twee transacties tegelijkertijd wijzigen van een gegeven, zodat er een wijziging verloren gaat.

Concurrent users

Aantal gebruikers dat tegelijkertijd van een applicatie/database gebruik kunnen maken.

Constrain

Een intigriteitsregel, geformuleerd als een exacte eis die aan attributen, entiteitenof relaties worden gesteld. Contstrains spelen een grote rol in het beoordelen van de betrouwbaarheid van een database.

Constraints

  • Integriteitsregels
Om de integriteit te waarborgen moeten in het conceptuele model een aantal eisen zijn gepecificeerd die aan gegevens en relaties moeten worden gesteld. Deze zogenaamde constraints worden in een relationele omgeving vertaald naar eisen die aan de inhoud van de rijen en tabellen gesteld moeten worden.

CSDB

  • Client/Server database
Systeem bestaande uit client applicatie (front end), data access layer (middleware) en database server (DBMS, bron data of back-end).